Υπηρεσίες Προηγούμενες Δράσεις Επικοινωνία

Φωλιές των Ζώων

Σε συνεργασία με την Οργάνωση ΓΗ

Animal Nests

In collaboration with Organization Earth

Την Παρασκευή 16/6 σε συνεργασία με την Οργάνωση ΓΗ-Organization Earth υλοποιήσαμε το εργαστήριο "Φωλιές των ζώων" για παιδιά από 4 έως 12 ετών στο camp προσφύγων του Σχιστού.

🦜Πως κατασκευάζουν τα ζώα τις φωλιές τους;

🐌Ποια σημεία επιλέγουν;

🐞Πως τις προστατεύουν;

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τα διαφορετικά σημεία που επιλέγει το κάθε ζώο για τη φωλιά του, τα υλικά που χρησιμοποιεί αλλά και τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να προστάζει τη φωλιά του.

Γνωρίζοντας τον κόσμο των ζώων, των δέντρων και τα οικοσυστήματα που μας περιβάλλουν, θεωρούμε ότι παιδιά αποκτούν μια πιο σφαιρική εικόνα για τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον. Στοχεύουμε να καταρρίψουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που επικρατεί απέναντι στο περιβάλλον και να εισάγουμε τα παιδιά σε μια οικοκεντρική προσέγγιση. Να επισημάνουμε ότι η φύση αυτή καθαυτή έχει εγγενή αξία. Η προσέγγιση που ακολουθούμε βασίζεται στη συλλογική μάθηση καθώς καλούμε τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν σε ομάδες, να μάθουν και να ανακαλύψουν από κοινού και να συνεργαστούν. Θεωρούμε απαραίτητη τη βιωματική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς συνδυάζει τη γνώση και τη συναισθηματική σύνδεση, μέσω της εμπειρίας, δημιουργώντας στα παιδιά έναν ολοκληρωμένο αντίκτυπο.

On Friday 16/6, in collaboration with Organization Earth, we conducted the workshop "Animal Nests" for children aged 4 to 12 at the refugee camp in Schisto.

🦜How do animals build their nests?

🐌What locations do they choose?

🐞How do they protect them?

The goal of the program is for children to learn about the different locations chosen by each animal for its nest, the materials they use, and the ways they protect their nests.

By getting to know the world of animals, trees, and the ecosystems that surround us, we believe that children gain a more holistic understanding of the elements that make up the environment. We aim to challenge the anthropocentric approach that prevails towards the environment and introduce children to an ecocentric approach. It is worth noting that nature itself has inherent value. The approach we follow is based on collective learning, as we invite children to interact in groups, learn and discover together, and collaborate. We consider experiential learning essential in environmental education, as it combines knowledge and emotional connection through experience, creating a comprehensive impact on children.